Regulamin sklepu internetowego Q Marzeniom

 1 Postanowienia Ogólne

 1. Regulamin określa warunki sprzedaży na odległość towarów przez sklep internetowy, działający pod adresem internetowym www.qmarzeniom.pl/sklep

prowadzony przez:

Fundację „Q Marzeniom” im. Heleny Buli, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olgi Boznańskiej 3E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831834, NIP: 5732917858,  REGON 38567904500000

tel.: 510 207 559

adres e-mail: fundacja@qmarzeniom.pl

Adres do zwrotów i reklamacji (w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa odstąpienia od umowy lub realizowania przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi): fundacja@qmarzeniom.pl

 1. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają:
 2. Dni robocze– dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawca – firma kurierska współpracująca ze Sprzedawcą, tj. DPD Polska Sp. z o.o., realizująca dostawę towaru (towarów) zamówionego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4. Konsument –  osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto Użytkownika – funkcja Sklepu, gdzie gromadzone są informacje o zamówieniach użytkownika w Sklepie Internetowym. 
 6. Koszyk – narzędzie Sklepu Internetowego, za pomocą którego Klient określa szczegóły złożonego zamówienia, tj.  ilość towarów, adres dostawy, sposób dostawy, dane do faktury VAT oraz sposób płatności za towar.
 7. Kupujący– osoba dokonująca zakupu towaru w Sklepie Internetowym.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 9. Sklep Internetowy– internetowy Sklep Q Marzeniom, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.qmarzeniom.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć umowę sprzedaży towaru.
 10. Sprzedawca – Fundacją „Q Marzeniom” im. Heleny Buli, z siedzibą w Częstochowie przy ul. Olgi Boznańskiej 3E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej  Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie Wydział XVII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000831834, NIP: 5732917858,  REGON 38567904500000.
 11. Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe lub używane – odpowiednia informacja w tym zakresie jest umieszczona przez Sprzedawcę na stronie każdego produktu. Towary te są wolne od wad fizycznych i prawnych.

  2 Założenie Konta Użytkownika
 1. Klient może utworzyć w Sklepie Internetowym Konto Użytkownika.
 2. Utworzenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, polegającego na uzupełnieniu przez osobę dokonującą rejestracji w formularzu wymaganych pól.
 3. Po zarejestrowaniu Konta Użytkownika klient otrzyma wiadomość e – mail z potwierdzeniem rejestracji.
 4. Zalogowanie na Konto Użytkownika wymaga podania loginu oraz hasła, uzyskanych przy rejestracji Konta Użytkownika.

  3 Złożenie zamówienia
 1. Kupujący może złożyć zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego, poczty e- mail, składając zamówienie na adres e – mail Sprzedawcę, tj. fundacja@qmarzeniom.pl, a także telefoniczne poprzez kontakt telefoniczny ze Sprzedawcą na nr telefonu Sprzedawcy wskazany w §1 ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 2. W przypadku zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego,  Kupujący ma możliwość jego złożenia:

–  wykorzystując przy tym uprzednio założone Konto Użytkownika;

 albo

–  z pominięciem rejestracji Konta Użytkownika, tj. poprzez jednorazowe podanie w formularzu zamówienia danych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży oraz zrealizowania dostawy towaru. 

3. Złożenie zamówienia wymaga w pierwszej kolejności dodania wybranego towaru do Koszyka (z ewentualnym wskazaniem ilości towarów), a następnie wskazanie w Koszyku adresu dostawy, sposobu dostawy, danych do faktury VAT oraz sposobu płatności za towar.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego następuje z chwilą potwierdzenia treści zamówienia w formularzu zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu.

5. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma od Sprzedawcę, na podany w formularzu zamówienia adres e-mail albo adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika (jeśli złożenie zamówienia następuje przy wykorzystaniu Konta Użytkownika), potwierdzenie złożenia zamówienia przez Kupującego oraz szczegóły tego zamówienia.

6. Zawarcie umowy sprzedaży towaru następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę zamówienia w sposób określony w ust. 5.

 4 Ceny i koszt zamówienia

 1. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto i zawierają podatek VAT.
 2. Ceny podane w Sklepie Internetowym są wyrażone w polskich złotych.
 3. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący.
 1. Całkowity koszt zamówienia obejmuje cenę za towar oraz koszt jego dostawy, określony w zakładce Sklepu Internetowego dotyczącej metod i kosztów dostawy oraz każdorazowo na podstronie danego towaru, jak również w trakcie składania zamówienia przez Kupującego. Koszty dostawy towaru mogą różnić się, w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu dostawy towaru. W przypadku zamówienia składanego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Kupującemu będzie znany całkowity koszt zamówienia po dokonaniu przez niego wyboru towaru oraz sposobu jego dostawy.

 5 Metody płatności

 1. Kupujący może skorzystać z następujących form płatności za towar, w zależności od jego wyboru:
 2. gotówką przy odbiorze osobistym towaru – w siedzibie Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że odbiór osobisty towaru i wybór tej formy płatności jest możliwy po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedawcą terminu odbioru towaru;
 3. za pobraniem  – w chwili dostarczenia do niego towaru przez firmę kurierską;
 4. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 18 1050 1142 1000 0090 3216 4486– przed dostawą towaru;
 5. za pośrednictwem dostępnej w Sklepie Internetowej platformy płatniczej – przed  dostawą towaru
 6. Sprzedawca do każdego zakupu wystawia paragon lub fakturę VAT. W przypadku, gdy Kupujący, który składa zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego, domaga się wystawienia Faktury VAT, konieczne jest podanie w formularzu zamówienia danych niezbędnych do wystawienia Faktury VAT.
 • 6 REALIZACJA PRZYJĘTEGO ZAMÓWIENIA
 1. Dostawa towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca dopuszcza możliwość dostawy towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego poza terytorium Rzeczypospolitej wyłącznie po uprzednim ustaleniu z nim indywidualnych warunków dostawy.
 2. Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia w zależności od wybranej przez Kupującego formy płatności za towar, tj.

– po zaksięgowaniu całości wpłaty za towar – w przypadku wyboru przez Kupującego form płatności przelewem, o których mowa w §5 ust. 1 lit. c i d (zwykły przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy lub płatność za pośrednictwem dostępnej w Sklepie Internetowym platformy płatniczej);

– po złożeniu zamówienia przez Kupującego – w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności, o której mowa w §5 ust. 1 lit. b (płatność za pobraniem).

3. Sprzedawca dostarcza towar według sposobu wybranego przez Kupującego w trakcie składania zamówienia, tj.

4. za pośrednictwem firmy kurierskiej, tj. DPD Polska Sp. z o.o. 

5. oraz InPost sp. z o.o.

6. Termin dostarczenia towaru wynosi do 10 dni roboczych, licząc od daty przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji zamówienia w sposób określony w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, przy czym termin ten rozpoczyna swój bieg od daty objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części. Dla zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który jest dostępny pod linkiem www.qmarzeniom.pl/pl/regulamin/   przy czym skorzystanie przez Konsumenta z tego wzoru nie jest obowiązkowe.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 4. Konsument, który skorzystał z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem
 5. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru od Sprzedawcy do Konsumenta, przy czym jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcę.
 7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do następujących umów:

1)o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 8 Warunki reklamacji

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towar bez wad.
 2. Sprzedawca przez okres dwóch lat, licząc od dnia wydania towaru Kupującemu, jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku wad towaru Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja może zostać złożona w szczególności:

–  w formie pisemnej, na adres ul. Olgi Boznańskiej 3e 42-202 Częstochowa –  mailowo, na adres e-mail fundacja@qmarzeniom.pl

 1. Kupujący może zgłosić reklamację przy wykorzystaniu protokołu reklamacji dostępnego pod linkiem https://qmarzeniom.pl/pl/wp-content/uploads/2020/05/Wzór-protokołu-reklamacji.docx , przy czym skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.
 2. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej złożenia przez Kupującego. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy towar, na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Olgi Boznańskiej 3e
  42-202 Częstochowa. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
 4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 5. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 6. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 7. W przypadku gdy reklamacja zostanie uwzględniona, Sprzedawca zwróci Kupującemu koszty poniesione przez Kupującego w związku z reklamacją.
 8. Jeżeli Sprzedawca uwzględni reklamację, w wyniku której Sprzedawca naprawi lub wymieni produkt, koszty odesłania produktu Kupującemu obciążają Sprzedawcę

  9 Dane osobowe
 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek może warunkować zawarcie umowy.
 2. Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych klientów pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Dane osobowe klientów przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów, w tym ich uprawnienia z tym związane oraz obowiązki Administratora, są zawarte w zakładce „Polityka Prywatności”, dostępnej pod adresem https://qmarzeniom.pl/pl/polityka-prywatnosci/

 10 Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

 1. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą skorzystać z internetowej platformy rozwiązywania drogą elektroniczną sporów między konsumentami oraz przedsiębiorcami ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów Konsumenci mogą również:
  – skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego, składając do tego organu wniosek(wykaz stałych sądów polubownych dostępny jest pod linkiem https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596)
  – skierować sprawę do mediacji w wojewódzkich Inspektoratach Informacji Handlowej
  – uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej pod  801 440 220
  – skorzystać z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, działających w   każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu.

  11 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają  powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 4. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, będącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, niebędącym Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. W takim przypadku zmiany mają moc obowiązującą od chwili opublikowania ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, przy czym dla zamówień dokonanych przed publikacją zmian, stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu dotychczasowym.

 https://qmarzeniom.pl/pl/regulamin/